SARS-CoV-2: richtlijnen voor het testen

28/05/2020

Graag geven we u nog enkele praktische tips voor het aanvragen van SARS-CoV-2 testen.

sars_cov_2

PCR-test voor SARS-CoV-2

Er heerst soms verwarring over het al dan niet vallen binnen de gevalsdefinitie. De verwarring ontstaat voornamelijk omdat er in de procedure van Sciensano eigenlijk twee zaken staan:

1. De definitie van een mogelijk geval = gevalsdefinitie
    Hier duidt men welke klinische beelden passen bij COVID-19.

2. De indicaties om te testen

a. Elk mogelijk geval (zie punt 1.) met bijzondere aandacht voor:

i. Zorgpersoneel

ii. Bewoners en personeel van residentiële collectiviteiten. Vanaf 2 gevallen in dezelfde instelling zal het Agentschap Zorg en Gezondheid verder beslissen over de meest geschikte teststrategie.
Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70
West-Vlaanderen: 050/24.79.15

b. Hoog-risico contacten van een geval van COVID-19 die zelf beroepshalve in contact staan met mensen die het risico lopen een ernstige vorm van de ziekte te ontwikkelen (testen op het einde van de isolatie periode: dag 12).

c. Elke persoon voor wie een ziekenhuisopname vereist is, inclusief een eerste opname in het dagziekenhuis, volgens de regels opgesteld door elk ziekenhuis.

d. Elke nieuwe bewoner van een residentiële collectiviteit.

Helaas zijn de keuzemogelijkheden in het eForm niet analoog hiermee:

 1. Patiënt voldoet aan de gevalsdefinitie
 2. Klinische nood bij een patiënt die valt onder een risicogroep
 3. Patiënt valt onder geen van twee bovenstaande

We vroegen dit na bij Sciensano en met “patiënt voldoet aan gevalsdefinitie” bedoelen ze eigenlijk “valt binnen de indicaties voor testing en terugbetaling, gepubliceerd op de Sciensano website”. Sciensano voorziet een verduidelijking bij de updating van de procedure en zal ook het eForm trachten te verduidelijken.

Concrete tips bij gebruik van het e-formulier (eForm):

 • Ook voor alle testindicaties zoals preoperatieve screenings of voor nieuwe bewoners van een collectiviteit mag u dus aanduiden dat het staal voldoet aan de gevalsdefinitie.
 • Dit zorgt ook voor een vlottere verwerking in het labo en een sneller resultaat.
 • Vooraf controleren of het telefoonnummer van uw patiënt correct genoteerd staat in het EMD van waaruit het telefoonnummer automatisch wordt overgenomen in het eForm.
  Zo wordt doorsturing van een foutief telefoonnummer naar de contacttracers vermeden.
 • Naam en voornaam van de werkelijk aanvragende arts invullen.
 • Kies als Ontvangend Labo: LABORATORIUM NUYTINCK
 • Gelieve altijd het eForm af te printen en bij het staal te voegen voor transport naar het labo.

Serologietest voor SARS-CoV-2

Er werden intussen door Sciensano ook indicaties gepubliceerd voor SARS-CoV-2 serologie.

Terugbetalingsvoorwaarden

Tot op heden is het Koninklijk Besluit tot regeling van de uitvoering en de facturering van de serologische tests nog niet gepubliceerd.

Tot de publicatie blijft het verboden om aan de patiënt of de verplichte zorgverzekering te factureren. Tests die voor deze publicatiedatum zijn uitgevoerd, zullen niet kunnen aangerekend worden aan het RIZIV. Over aanrekening aan patiënt bestaat nog geen duidelijkheid. De kans bestaat ook nog dat de kosten van de momenteel uitgevoerde testen volledig door het lab zullen moeten gedragen worden.

Indicaties:

 • Ambulante patiënten met een langdurig klinisch beeld suggestief voor COVID-19 en negatieve PCR-test, of die niet getest konden worden binnen de 7 dagen na het begin van de symptomen.
 • Differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie.
 • Serologische status van zorgpersoneel en personeel met een hoog risico op blootstelling aan COVID-19, bv. werkzaam in COVID-afdelingen in rusthuizen.
  Serologie dient minstens 14 dagen na het begin van de symptomen uitgevoerd te worden.

Geen indicaties:

‘leuk om te weten’ voor de patiënt, op vraag van de werkgever, bij mantelzorgers, voor het verwerven van een immuniteitsattest.

Epidemiologisch en arbeidsgeneeskundig onderzoek:

serologietesten kunnen hiervoor nuttig zijn, maar zullen niet terugbetaald worden.

Verscheidenebeperkingen bij het interpreteren van de resultaten van serologietesten: 

 • De serologische test kan in bepaalde gevallen een aanvulling zijn op de moleculaire diagnostiek, maar is zeker niet geschikt als diagnostische test bij acute ziekte.
 • Het is niet bekend welke antistofconcentratie nodig is om bescherming te bieden tegen het virus en hoelang deze antistoffen beschermend werken. Herstelde patiënten kunnen lage antilichaamconcentraties vertonen. De serologische status van een persoon bepaalt niet of een persoon besmettelijk is of niet. Seroconversie gaat immers niet gepaard met een daling van de virale load.
 • Ongeacht het resultaat van de serologietest, blijven de preventiemaatregelen van toepassing.

Goed om te weten

 • SARS-CoV-2 PCR-testen voor de collectieve screening van asymptomatische bewoners van residentiële voorzieningen (bv. woonzorgcentrum, verblijfscentrum voor personen met een handicap, opvangcentra, gevangenis, …) worden enkel uitgevoerd en vergoed via het testplatform van de federale overheid.
 • Sinds de corona-epidemie hebben meerdere Belgische dermatologen een toename van de klacht ‘plotse huiduitslag’ waargenomen: perniones, (giant) urticaria, (urticaria) vasculitis, Erythema Exsudativum Multiforme (EEM), petechiale rash, enz.
  Chinese, Spaanse en Franse dermatologen beschreven deze erupties als een vroegtijdig of bijkomstig symptoom van een COVID-19 infectie. Om deze vaststellingen gedetailleerd en uniform te kunnen rapporteren, werd een anoniem register ‘DERMCovid’ ontwikkeld. Indien een patiënt zich met één van bovenvermelde huiderupties bij u aanmeldt, kan u het register invullen via https://www.belgiandermatology.be/nl/announcements/dermcovid-e-registry.

We hopen dat u dit een nuttig schrijven vindt en het u helpt om het bos door de coronabomen te blijven zien. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie?